à Vui lòng mô tả các thông tin bên dưới: 1. à Số model của máy 2. à Số sơ ri máy (nếu có) 3. à Nơi mua (tên đại lý) 4. à Số hóa đơn/ Ngày xuất hóa đơn (nếu có)